អំពីយើង

ដឹភ្នំពេញថាមស៍ ផ្សារភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាទៅនឹងតម្រូវការជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មិត្តអ្នកអាន ពាំនាំគន្លឹះ និងព័ត៌មានជំរុញឲ្យមានគំនិតអាជីវកម្ម ព្រមជាមួយបែបបទជីវិត និងការកម្សាន្តដ៏សម្បូរបែប។ The Phnom Penh Times features technology news & tips of significant interest to your daily life, brings up news & tips for business ideas and entertains you with latest news on lifestyle, fashions and trends.